Právní informace


 1. Provozovatel stránek
 2. Ochrana osobních údajů
 3. Cookies
 4. Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů
 5. Reklamační řád
 6. Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 7. Autorská práva
 8. Odkazy na jiné stránky
 9. Odpovědnost a právní režim

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.justo.cz, www.realbox.cz a dále všech dalších stránek umístěných na doméně justo.cz (dále jen „Stránky“) je společnost JUSTO Česká republika s.r.o., IČ: 04419995, se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 247188 (dále jen „Provozovatel“).

Na výše uvedených Stránkách jsou umístěny prezentace jednotlivých realitních kanceláří a realitních poradců působících v rámci realitní sítě JUSTO. Každá realitní kancelář působící v rámci realitní sítě JUSTO je nezávisle vlastněna a provozována příslušným samostatným podnikatelem (zpravidla obchodní korporací), jehož identifikace je uvedena na Stránkách u každé jednotlivé kanceláře. Realitní poradci působící v rámci realitní sítě JUSTO jsou smluvními partnery jednotlivých kanceláří a zpravidla se jedná o samostatné podnikatele podnikající na základě příslušného živnostenského oprávnění, kteří však jednají za jednotlivé kanceláře na základě uděleného zmocnění.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů fyzických osob postupují Provozovatel a jeho jednotlivé kanceláře a realitní poradci, jakožto správci či zpracovatelé osobních údajů vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Poskytne-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) Provozovateli či některé realitní kanceláři působící v rámci realitní sítě JUSTO (Provozovatel a uvedené realitní kanceláře dále společně jako „Povinné osoby“)jakékoli své osobní údaje jejich vyplněním na Stránkách, uděluje tím Subjekt údajů Povinné osobě souhlas se zpracováním a použitím poskytnutých osobních údajů (zejména se může jednat o jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu apod.), a to za účelem zodpovězení dotazu Subjektu údajů, poskytnutí služeb Subjektu údajů či realizace jiné součinnosti Povinné osoby dle požadavku Subjektu údajů a dále k účelům obchodním a marketingovým (např. k zasílání e-mailových newsletterů, novoročenek, přání k narozeninám či e-mailových obchodních sdělení a nabídek Povinných osob nebo dalších třetích stran), a to včetně předání takových osobních údajů pro výše uvedené účely třetím osobám, s nimiž Povinné osoby spolupracují, zejména dalším Povinným osobám a realitním poradcům působícím v rámci realitní sítě JUSTO (společně dále jen „Zpracovatelé“), a to na dobu neurčitou.

Povinné informace pro Subjekty údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.: Ohledně zpracování osobních údajů, uskutečňovaného na základě zákona i bez souhlasu Subjektu údajů, a též ohledně zpracování osobních údajů, uskutečňovaného na základě udělení souhlasu Subjektem údajů dle předchozího odstavce nebo jiným způsobem, poskytují tímto Povinné osoby Subjektům údajů následující povinné informace: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Povinnou osobou zpřístupněny jeho výše definovaným Zpracovatelům a dále jeho advokátům, účetním, poradcům a dalším obdobným subjektům. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, zejména má právo požádat Povinnou osobu o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a to formou písemné žádosti adresované Povinné osobě. Povinná osoba je povinna v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Povinná osoba nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Povinnou osobu nebo Zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Povinná osoba nebo Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Povinné osobě nebo Zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Povinná osoba nebo Zpracovatel této žádosti, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

Cookies

Stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě Stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na Stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím Stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá Stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním Stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte Stránky, a některé služby a funkce nemusí být plně funkční.

Stránky používají tyto externí služby:

 1. Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.
 2. Facebook Pixel, poskytovanou společností Facebook Inc. Detailní informace o používání cookies na Faceboku.
 3. LinkedIn Tracking Pixel, poskytovanou společností LinkedIn Corporation. Detailní informace o používání cookies na LinkedInu.

Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů

Vážení klienti, tímto si Vás v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a realitní kanceláří JUSTO, který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

Reklamační řád

Abychom zachovali nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a budovali dlouhodobé nadstandardní vztahy s klienty, jednáme vždy v souladu s tímto Reklamačním řádem.

1. Realitní kanceláří JUSTO se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitních služeb, která je na základě smlouvy o užívání obchodního modelu JUSTO se společností JUSTO Česká republika s.r.o. oprávněna při své podnikatelské činnosti využívat obchodní model JUSTO. Každá realitní kancelář je nezávisle vlastněna a provozována.

2. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář JUSTO poskytuje realitní služby.

3. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, kdy klient shledá poskytování realitních služeb na základě uzavřené smlouvy s realitní kanceláří JUSTO jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytovaných realitních službách shledá jakýkoliv nedostatek. Reklamaci klient uplatní u příslušné realitní kanceláře JUSTO.

4. Klient sepíše s realitní kanceláří JUSTO každou reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti JUSTO Česká republika s.r.o. V takovém případě obdrží klient emailové potvrzení o přijetí reklamace a realitní kancelář JUSTO je povinna do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumět klienta o výsledku reklamace. Pro případ, kdy klient požádá o pomoc s vyplněním formuláře, je příslušná realitní kancelář JUSTO povinna vyvinout součinnost s klientem.

5. Realitní kancelář JUSTO je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.

6. V případě oprávněné reklamace provede realitní kancelář JUSTO bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých realitních služeb.

7. V případě neoprávněné reklamace realitní kancelář JUSTO informuje neprodleně klienta a zároveň zašle společnosti JUSTO Česká republika s.r.o. důvod zamítnutí reklamace včetně informace o výsledku a dalším postupu. Společnost JUSTO Česká republika s.r.o. vyhodnotí reklamaci klienta a v případě, že společnost JUSTO Česká republika s.r.o. uzná reklamaci jako oprávněnou, vyzve příslušnou realitní kancelář JUSTO ke sjednání nápravy včetně poskytnutí případné náhrady.

8. Realitní kancelář JUSTO a společnost JUSTO Česká republika s.r.o. zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9. Tento reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře JUSTO a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2015.

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy si stáhněte zde.

Autorská práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva ke Stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou Stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Více informací

Cookies X