Specialisté na reality a právo

Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

8. 8. 2016, Zpět na aktuality

Očekávaná novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí byla vyhlášena ve sbírce zákonů. Co s sebou přinese a od kdy se budou účastníci nemovitostních obchodů řídit touto novelou?

Dne 5. 8. 2016 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Tato novela vstoupí v účinnost dne 1. 11. 2016.

Co od novely očekávat? Uvádíme shrnutí nejzásadnějších bodů novely, které se dotýkají standardního nákupu/prodeje nemovitosti.

  • Na které transakce se novela vztahuje – Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Datum podpisu kupní smlouvy tedy nehraje roli. Pokud bude návrh na vklad vlastnického práva podán 1. 11. 2016 nebo později, bude se plátcovství daně již řídit novelou a daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující. Bude-li návrh na vklad vlastnického práva podán do 31. 10. 2016, uplatní se dosavadní právní úprava a daň bude hradit prodávající. V nejasných či komplikovaných případech doporučujeme věc konzultovat s odborníky.
  • Sazba daně – i přes snahu některých senátorů snížit sazbu daně zůstává sazba ve výši 4 %
  • Poplatník daně – poplatníkem daně z nabytí nemovitostí se nově stává nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti (tj. kupující). Další novinkou je, že již nebude možné, aby si strany ujednaly, že daň zaplatí druhá strana – nebude tedy možné si ve smlouvě sjednat, že poplatníkem daně je prodávající.
  • Ručení – byl odstraněn institut ručení druhé smluvní strany: prodávající tedy nebude vůči finančnímu úřadu ručit za to, že kupující daň řádně uhradí
  • Osvobození u nových staveb – jde především o terminologii, kdy slovo nová stavba je nahrazeno termínem „dokončená nebo užívaná“ stavba – osvobozeno od daně je tedy PRVNÍ úplatné nabytí, ke kterému došlo do 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání nemovitosti (od data, které nastane dříve)

V praxi výše uvedené znamená, že zatímco doposud kupující hradili prodávajícím pouze kupní cenu (z níž prodávající odvedl finančnímu úřadu daň ve výši 4 %), nyní budou kupující tuto daň povinni zaplatit finančnímu úřadu nad rámec již zaplacené kupní ceny. Nesníží-li tedy prodávající své prodejní ceny nemovitostí o 4 %, dojde fakticky k tomu, že prodávající ušetří 4 % z kupní ceny a naopak kupující zaplatí o 4 % více.

Ačkoli lze předpokládat, že řada prodávajících a kupujících se na novelu včas připravila a očekávané změny byly již začleněny do jejich cenových a smluvních ujednání, v řadě jiných případů lze očekávat nepříjemné překvapení na straně kupujícího.

Vzhledem k již dříve zmiňovanému Doporučení ČNB o neposkytování 100% hypotečních úvěrů, o němž jsme psali zde v aktualitách 20.7.2016, lze předpokládat snížení dostupnosti financování nákupů nemovitostí prostřednictvím bankovních úvěrů. Prozatím není jasné, jak se banky postaví k případné možnosti financovat vedle části kupní ceny též i samotnou daň z nabytí nemovitostí, resp. jak budou banky hodnotit fakt, že kupující musí vedle samotné kupní ceny uhradit též tuto daň. Ve zřejmé výhodě tak budou kupující s větším objemem vlastních prostředků. Toto by pro trh mohlo znamenat snížení poptávky po nemovitostech.


Autorské právo fotografie: ivantagan / 123RF Reklamní fotografie

● Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Člen spolku pro ochranu osobních údajů. Člen České Compliance asociace. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 2× zastupoval ČR při setkání se zástupci MMF. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupuje realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad.

Více o autorovi článku