Specialisté na reality a právo

Zápis skutečných majitelů do rejstříku skutečných majitelů

31. 12. 2018, Zpět na aktuality

Kdo je skutečným majitelem firmy? Co je evidence skutečných majitelů? Kdo je povinen do ní učinit zápis? Kdo má právo do evidence nahlížet?

Kdo je skutečným majitelem?

Pro účely zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) je skutečným majitelem fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti, a to přímo i nepřímo.

Pokud vás zajímá více čtěte zde.

Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

 1. u obchodní korporace fyzická osoba,
 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 až 3,
 1. u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
 1. u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
 1. zakladatele,
 2. svěřenského správce,
 3. obmyšleného,
 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Co je evidence skutečných majitelů?

Neveřejná databáze skutečných majitelů. Nelze do ní nahlížet ani vyhledávat. Přístup do evidence má pouze úzký okruh osob, který je vymezen ze zákona (např. povinné osoby dle AML zákona, Finanční analytický úřad a další orgány státní správy).

Kdo je povinen do ní učinit zápis?

Každá právnická osoba zapsaná obchodního rejstříku má povinnost zapsat skutečného majitele do 1. 1. 2019. Ostatní právnické osoby, které jsou zapsány v dalších veřejných rejstřících (např. evidence svěřenských fondů) mají povinnost do 1. 1. 2021.

Proč by to měli dělat realitní kanceláře?

Kromě toho, že je to jejich zákonnou povinností, tak v připravovaném zákoně o realitním zprostředkování je řešeno, že bezúhonnost bude muset splňovat skutečný majitel právnické osoby.

Hrozí sankce?

V tuto chvíli je rozšířena fáma, že za nezapsání nehrozí žádná sankce. V mnoha článcích se dozvíte o reputačním riziku. To je pravda. Nicméně podle § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích hrozí sankce až do výše 100.000,– Kč, protože se jedná o nesplnění povinnosti „podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin“.

Jak na zápis do evidence skutečných majitelů?

 • Klikněte sem
 • na odkazu výše je PODÁNÍ NÁVRHU – FORMULÁŘ
 • ve formuláři vyplníte údaje společnosti
 • ve formuláři vyplníte údaje o skutečných majitelích (fyzických osobách)
 • formulář stáhnete ve formátu .pdf
 • stažený formulář odešlete spolu s přílohami (např. výpis z obchodního rejstříku) datovou schránku příslušnemu rejstříkovému soudu
 • uhraďte poplatek

● Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku